dijous, 30 d’octubre del 2014

LLOC DE PARTICIPACIÓ
On puc participar-hi? Qui hi pot participar?

http://www.participa2014.cat/on-puc-participar.html

9N 2014 Tu participes Tu decideixes
Imprimeix

 
 
 
Qui hi pot participar?
a) Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014 que disposin d’un document nacional d’identitat (DNI) on consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya. Per participar-hi han de presentar el DNI vigent (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia).
Els catalans i les catalanes majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014 que es trobin a l’exterior, que tinguin un document nacional d’identitat (DNI) on consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya, o bé que presentin el DNI o passaport espanyol vigent juntament amb el comprovant d’inscripció en el Registre de catalans i catalanes a l’exterior o el Certificat del padró d’espanyols residents a l’exterior (PERE) en què consti l’adscripció territorial a Catalunya.
b) Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014 nacionals d’estats de la Unió Europea i d’altres estats que formin part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa (països signants de l’Acord). Per participar-hi han de presentar el document d’identitat o passaport vigent acompanyat del Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea, on consta el número d’identitat d’estranger i l’adreça de residència en un municipi de Catalunya.

c) Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014 nacionals de tercers estats. Per participar-hi han de presentar el passaport vigent acompanyat de la targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent, on consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya.

Inscripció en el fitxer de participants
Cada persona només podrà participar una sola vegada i la participació és personal i intransferible.
Per poder participar-hi, cal inscriure’s en el fitxer de participants. La inscripció es fa efectiva en el mateix moment de participar.

Procediment de participació el dia 9 de novembre
 • Persones residents a Catalunya
  Les persones residents a Catalunya poden participar el dia 9 de novembre, entre les 9 i les 20 hores, en el local i la mesa de participació que tinguin assignats per raó de l'adreça de residència i del primer cognom.
 • Els catalans i les catalanes residents a l’exterior que vulguin votar el 9 de novembre a Catalunya i que tinguin un DNI en què consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya participen en la mesa i el punt de participació que els correspon en funció de l’adreça.
 • Els catalans i les catalanes residents a l’exterior que vulguin votar a Catalunya i que no tinguin un DNI en què consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya participen en la seu habilitada a Barcelona al Passeig de Gràcia, 107 (Palau Robert).
 • Catalans i catalanes a l’exterior
  Els catalans i les catalanes que resideixin o es trobin temporalment a l’estranger, poden participar el dia 9 de novembre, entre les 9 i les 20 hores (hora local), en els locals de participació habilitats a l’exterior.
Més informació


Procediment de participació a Catalunya del 10 al 25 de novembre
Els dies hàbils entre el 10 i el 25 de novembre de 2014, les persones cridades a participar que no ho hagin pogut fer durant la jornada del 9 de novembre poden presentar les seves aportacions en el registre de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat de Catalunya.
El procediment per participar requereix presentar la sol·licitud d’inscripció en el fitxer de participants, una fotocòpia del DNI o NIE (o fotocòpia del DNI o passaport espanyol vigent, juntament amb el comprovant d’inscripció en el Registre de catalans i catalanes a l’exterior o el Certificat del padró d’espanyols residents a l’exterior - PERE, en què consti l’adscripció territorial a Catalunya, en el cas dels catalans i les catalanes residents a l’exterior que no tinguin l’adreça de residència a Catalunya en el DNI) i el sobre amb l’opció de participació tancat.

Documentació


Data d'actualització: 28/10/2014

Voluntaris per a la jornada de participació ciutadana del 9 de novembre de 2014

Voluntaris per a la jornada de participació ciutadana
del 9 de novembre de 2014

Voluntariat
Amb motiu del procés de participació ciutadana 2014, es necessiten persones voluntàries per dur a terme les tasques de suport durant la jornada del 9 de novembre de 2014. El personal voluntari mobilitzat per al 9N pot exercir les funcions de president/a de la mesa, de vocal de la mesa, de gestor/a de mesa o de coordinador/a del procés de participació. El termini per inscriure’s com a voluntari/ària en el procés de participació ciutadana del 9N ha finalitzat.
 • Voluntaris als punts de participació internacional
 • Els centres de participació del 9N a l’exterior també estaran gestionats per voluntaris. En aquest cas, però, el procés per fer-se voluntari és diferent al mecanisme habilitat per fer-ho en un centre de participació a Catalunya. El termini per inscriure’s com a voluntari/ària en el procés de participació ciutadana del 9N ha finalitzat.

Condicions
La participació com a voluntari/ària per aquestes tasques no merita compensacions econòmiques de cap mena ni dóna dret a cap permís laboral.
El personal voluntari mobilitzat el 9N no pot exhibir elements o material de propaganda de cap de les posicions sotmeses a consideració dels participants.

Requisits
Edat mínima: 16 anys.
Estudis mínims: graduat escolar o equivalent.
Altres: disposar d’un telèfon mòbil operatiu durant tota la jornada de participació, com a mínim fins a les 24 hores.

Data i horari
Durant la jornada del 9 de novembre de 2014, els presidents/es de la mesa, els vocals de la mesa i el gestor o gestora de la mesa de participació han de romandre en el local de participació assignat des de les 8 hores fins que finalitzin l’avaluació provisional de resultats, la tramesa de dades i el lliurament de la documentació.
El coordinador o coordinadora del procés de participació ha de romandre en el local de participació assignat des de les 7.30 hores fins que finalitzin l’avaluació provisional de resultats, la tramesa de dades i el lliurament de la documentació.

Rols i organització del personal voluntari mobilitzat per al 9N i destinat als locals de participació de Catalunya
La jornada de participació del 9N compta amb un conjunt de personal voluntari distribuït entre els 1.259 punts de participació de Catalunya. L’equip d’organització del procés de participació el componen:
 • Un/a coordinador/a del procés de participació per a cada local de participació (identificats amb un distintiu de color blanc).
 • Un/a gestor/a de mesa per a cadascuna de les meses del local de participació (identificats amb un distintiu de color taronja).
 • Un/a president/a i dos vocals per a cada mesa de participació (identificats amb un distintiu de color verd).

El coordinador o coordinadora del procés de participació compta amb voluntaris de suport, a qui pot assignar els rols de gestor o gestora de mesa o de membres de mesa si es produeixen absències o baixes.
Cada punt de participació compta també amb un coordinador o coordinadora del local de participació i amb diversos voluntaris de suport. 

L’organització del personal voluntari segueix aquest esquema:

organització del personal voluntari

Funcions
Membres de les meses de participació (presidents/es i vocals)
Gestor/es de la mesa
Coordinadors/es del procés de participació
Voluntaris/àries suplents


Funcions del personal voluntari mobilitzat per al 9N

Els membres de les meses de participació són el president o presidenta i els vocals. Són persones voluntàries assignades a una mesa durant tota la jornada de participació i tenen com a funcions:
  • Identificar les persones que volen participar en la jornada de participació.
  • Registrar les persones que compleixen els requisits per participar en la mesa de participació.
  • Facilitar el dipòsit de les paperetes a l’urna per part de les persones participants.

  • Comptabilitzar les paperetes de les diferents opcions una vegada hagi finalitzat la jornada de participació.
  • Signar l’acta de la jornada de participació.
  • Preparar la documentació de la jornada de participació un cop hagi finalitzat.Són funcions específiques del president o presidenta:
  • Estendre l’acta de la jornada de participació.
  • Lliurar la documentació al gestor/a de la mesa, un cop hagi finalitzat la jornada de participació.

  • Solucionar les incidències en la realització del procés de participació, o bé comunicar-les al gestor/a de la mesa.


  • Alertar el gestor/a de la mesa sobre alteracions de l’ordre públic.
Amb anterioritat a la jornada de participació, cada membre de la mesa rebrà, al correu electrònic facilitat en la inscripció com a voluntari/ària, les instruccions.

El gestor o gestora de la mesa és un/a voluntari/ària que té assignada una mesa de participació i que exerceix les funcions següents:
  • Comprovar que el material de participació està disposat adequadament a la mesa assignada.

  • Donar suport a la constitució de la mesa de participació i informar-ne el Centre de Recollida d’Informació (CRI).
  • Prestar suport a la mesa que té assignada durant la jornada de participació i informar el/la coordinador/a del procés de participació si cal substituir algun dels seus membres.
  • Suplir algun dels membres de la mesa durant la jornada de participació, en el cas que sigui necessari.
  • Atendre les incidències vinculades al procés de registre de participants i, si no les pot resoldre, comunicar-ho al/la coordinador/a del procés de participació.
  • Informar de les dades de participació a les 13 hores i a les 18 hores i comunicar els resultats provisionals al Centre de Recollida d’Informació (CRI) un cop finalitzada l’avaluació provisional.
  • Recollir la documentació i la còpia de l’acta de la jornada de participació de la seva mesa, un cop finalitzada l’avaluació provisional i custodiar el full de transmissió de dades, fins a les 24 hores del dia de l’avaluació definitiva.
  • Regular les cues d’accés a la mesa de participació i resoldre incidències que estiguin al seu abast.
  • Estar localitzable al telèfon mòbil facilitat a la inscripció, entre les 8 i les 24 hores del dia 9 de novembre i entre les 9 i les 20 hores del dia de l’avaluació definitiva.Amb anterioritat a la jornada de participació, cada gestor/a de mesa rebrà, al correu electrònic facilitat en la inscripció com a voluntari/ària, les instruccions i el butlletí de transmissió de dades.

Els coordinadors/es del procés de participació tenen assignades les funcions següents:
  • Comprovar que tots els gestors de la mesa estan al local de participació abans de la constitució de les meses de participació i suplir possibles absències amb voluntaris suplents.
   Disposar de la llista de telèfons dels voluntaris suplents i mobilitzar-los, en el cas que es produeixi alguna vacant en qualsevol moment de la jornada de participació.
   Organitzar les cues que es puguin ocasionar en l’accés a les meses de participació.
   Recollir la documentació del procés de participació de tots els gestors de mesa del local de participació un cop finalitzada l’avaluació provisional de resultats, i lliurar-la a la persona responsable.
   Custodiar una còpia de l’acta de la jornada de participació fins a les 24 hores del dia de l’avaluació definitiva.
   Comunicar qualsevol incidència que afecti el normal desenvolupament de la jornada al telèfon d’incidències que se'ls facilitarà (incidències relacionades amb la constitució de les meses, en la transmissió de dades, etc.).
   Comunicar problemes d’ordre públic als cossos de seguretat.
   Estar presents al local de participació durant tota la jornada.
Els voluntaris suplents són persones disposades a donar cobertura a les possibles incidències que puguin sorgir relacionades amb els membres de les meses (president/a o vocals) i als gestors de mesa. El 9N han de comparèixer a les 8 hores al local de participació que tinguin assignat i presentar-se al coordinador/a del procés de participació.
Els voluntaris suplents rebran amb anterioritat a la jornada de participació les instruccions i d’altra documentació per tal que, en el cas que siguin mobilitzats durant la jornada del 9 de novembre, puguin exercir algun dels rols dels membres de les meses de participació (president/a o vocals) o de gestors de mesa. Cal que disposin d’aquesta documentació (instruccions i butlletí de transmissió de dades) a les 8 hores, en el moment de presentar-se al local de participació.
Seguint les indicacions del coordinador/a del procés de participació, poden abandonar el local de participació un cop totes les meses del local de participació hagin estat constituïdes en el cas que no sigui necessària la seva col·laboració, però han de romandre localitzables durant tota la jornada de participació, ja que se’n poden requerir els serveis en qualsevol moment.

Data d'actualització: 23/10/2014


dissabte, 25 d’octubre del 2014

100 voluntaris han tenyit de groc les muralles de la Seu Vella

Més de 100 voluntaris han tenyit de groc les muralles de la Seu Vella de Lleida amb les 10 pancartes gegants que van estar a la V de Barcelona l'11 de setembre.

dijous, 23 d’octubre del 2014

Vestim Lleida de groc

 
 
Necessitem 100 voluntaris per vestir de groc la Seu Vella de Lleida aquest dissabte
 
Encara ens falten 50 voluntaris 
 
 Es un acte sorpresa !
 
 Tots aquells que vulguin participar poden fer-ho , ja sigui com a escaladors ,com ajudants o com espectadors 
 
 09:30 matí dissabte 25
plaça de la sardana ,al aparcament de la Seu Vella de Lleida 
 
 Au ,vinga ... ja estem a la recta final ... fes-nos un cop de mà !

diumenge, 19 d’octubre del 2014

Barcelona 19 octubre

baixant del autocar


des del Corte Àngles cap a Paseig de Gràcia
ja acabat, al Portal de l'Àngelcorrellengua 2014


Lipdub El Palau d´Anglesola Correllengua 2014 complert

Vídeo provisional del lipdub  https://vimeo.com/109333335
 
 en petit format

final  http://youtu.be/1UOJjnIZwkI  
 inici https://www.youtube.com/watch?v=GlBgTsxsuRc


dijous, 16 d’octubre del 2014

19 d’octubre a les 12:30 hores a la plaça Catalunya, a Barcelona

 Comunicat d’ARA ÉS L’HORA sobre l’actual context polític

La campanya unitària ARA ÉS L’HORA manifesta que:
 • L’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural convoquen un acte massiu per la Unitat i per fer una proposta a la societat catalana el proper dia 19 d’octubre a les 12:30 hores a la plaça Catalunya, a Barcelona
 • Serà en aquest acte, on intervindran Carme Forcadell i Muriel Casals, que ARA ÉS L’HORA expressarà la seva opinió i explicarà els següents passos que durà a terme
 • Fins aleshores ambdues entitats estan escoltant l’opinió del territori i de tots els seus òrgans de direcció; i dialogant amb els agents polítics i socials per assolir una posició sòlida i reposada en un moment de tanta transcendència
 • Ara és l'hora

dilluns, 6 d’octubre del 2014

diumenge, 5 d’octubre del 2014

divendres, 3 d’octubre del 2014

Mapa de voluntaris

MAPA DEL VOLUNTARIAT


Necessitem 100.000 voluntaris que escoltin, porta per porta, com volem que sigui el nostre país. I ho farem fent l’enquesta més massiva que s’ha fet mai: La Gigaenquesta. Ja en som uns quants, però n’hem de ser molts més. Consulta quants n'hi ha al teu municipi i inscriu-t'hi per fer un país nou. 

Al Palau som uns 10 voluntaris ... 
Posa't amb contacte amb nosaltres escrivint un email a 

elpalaudanglesola@assemblea.cat
 
Ens posarem en contacte amb tu,i quedarem per fer la gigaenquesta al Palau.

Gràcies!
 


Campanya PAIS GROC


#paisgroc